Rodo

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

(informacja ogólna, w tym dla konsumentów)

Na podstawie art. 13 ust. 1 tzw. „RODO”, czyli rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą: SAMANA NOMAD CITY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Jankowie Gdańskim (80-180 ), przy ul. Bursztynowe Wzgórza 9A, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, KRS: 0001013785, REGON: 524387200, NIP: 6040236841, kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN (opłacony w kwocie 25.000,00 PLN) (dalej: „Administrator”).
 2. Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych.
 3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest nawiązanie z Państwem kontaktu, odpowiedź na Państwa pytania, działania marketingowe lub nawiązanie stosunku prawnego.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO to jest przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Administratorem, a także wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych.
 5. W zakresie regulowanym przez odrębne przepisy prawa przetwarzanie Państwa danych osobowych jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: (I) w zakresie związanym ze współpracą: a) Administrator, b) konsumenci, c) serwisy analityczne, d) władze publiczne (II) w zakresie ogólnym osoby współpracujące z Administratorem, w szczególności w zakresie ksiąg rachunkowych, marketingu lub prawa.
 7. Państwa dane osobowe przechowywane będą do końca okresu przedawnienia określonego w przepisach prawa cywilnego lub prawa podatkowego, w zależności od tego, który okres jest dłuższy, nie dłużej jednak niż 7 (siedem) lat od dnia zakończenia stosunku prawnego (m.in. wykonania umowy).
 8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administrator dostępu do Państwa danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
 9. Administrator informuje, że brak możliwości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora może skutkować zakończeniem stosunku prawnego lub niemożnością jego nawiązania.
 10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

 

 1. Na podstawie art. 13 ust. 1, a także 14 ust. 1 tzw. „RODO”, czyli rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Strony informują się wzajemnie, że:
 2. W ramach Porozumienia przetwarzane będą dane Stron oraz ich reprezentantów.
 3. Strony są dla siebie wzajemnie administratorami danych osobowych.
 4. Jeżeli, któraś ze Stron powołała Inspektora Danych Osobowych to przy zawieraniu Porozumienia udostępni jego dane kontaktowe pozostałym Stronom.
 5. Celem przetwarzania danych osobowych Strony, a także reprezentantów jest: zawarcie i wykonanie umowy oraz utrzymanie kontaktów biznesowych.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Strony jest: 1) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: przetwarzanie danych osobowych Strony jest niezbędne do wykonania umowy, której jest ona stroną oraz 2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO: przetwarzanie danych osobowych Strony jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych, np. w zakresie przekazania danych osobowych Strony ujawnionych na fakturze do organów administracji skarbowej.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych reprezentantów Stron jest: 1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO: wyrażona przez nich zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub 2) art. 6 ust. 4 RODO: przetwarzanie danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, nie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dotyczą, przykładowo zostały pobrane z powszechnie dostępnych baz danych takich jak CEiDG lub KRS.
 8. W zakresie regulowanym przez odrębne przepisy prawa przetwarzanie danych osobowych Strony jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 9. Odbiorcami danych osobowych Strony oraz jej reprezentantów będą podmioty współpracujące ze Stronami.
 10. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej dane osobowe będą przetwarzane przez okres 7 lat kalendarzowych od dnia cofnięcia przez Stronę zgody na przetwarzanie danych osobowych lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Strony, w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi później.
 11. Stronie przysługuje prawo do żądania od Administrator Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 12. Brak możliwości przetwarzania danych osobowych przez Stronę może skutkować ograniczeniem współpracy lub jej zakończeniem.
 13. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.